Θέματα και Λύσεις Επαναληπτικών εξετάσεων ΑΟΘ 2016
Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκαν οι επαναληπτικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου (Ημερησίου και Εσπερινού) και ΕΠΑΛ(Ομάδα Β) για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.Εξετάστηκαν οι μαθητές τόσο του παλαιού όσο και του νέου συστήματος.

Προκειμένου να δείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων ΑΟΘ 2016, πατήστε εδώ για τα ημερήσια Λύκεια, και εδώ για τα Εσπερινά.

Προκειμένου να δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων ΑΟΘ 2016, πατήστε εδώ για τα ημερήσια, και εδώ για εσπερινά.

Μια διαφορετική προσέγγιση στο ερώτημα Δ4
Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με αφορμή το θέμα Δ4 των πανελληνίων στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας και με βάση τα δεδομένα της άσκησης πρέπει να γίνουν οι παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με τη στατική και δυναμική ισορροπία στην αγορά του αγαθού.

Δ 4. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 € σε 6 € (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή (μονάδες 2).

Στατική ανάλυση

Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD =120-8P (0, 15) και η συνάρτηση προσφοράς είναι QS =20+2P. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης ζήτησης δείχνει τα όρια των τιμών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές για την εξασφάλιση χρησιμότητας από την κατανάλωση του αγαθού. Με βάση το πεδίο ορισμού της συνάρτησης ζήτησης και τη συνάρτηση προσφοράς προκύπτει ο παρακάτω πίνακας τιμών, ζητούμενων και προσφερόμενων ποσοτήτων καθώς και το έλλειμμα και πλεόνασμα της αγοράς.


 

Η μέθοδος έρευνας της στατικής ανάλυσης αποτυπώνει την κατάσταση στην αγορά και στη Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το σημείο ισορροπίας είναι η τομή των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς.

Στην περίπτωση πλεονάσματος στην αγορά η τιμή στην οποία προσφέρουν οι παραγωγοί είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας P >P0 με αποτέλεσμα να προσφέρουν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες λόγω των αυξημένων τιμών (Νόμος Προσφοράς). Από την άλλη οι καταναλωτές λόγω των υψηλών τιμών ζητούν όλο και μικρότερες ποσότητες(Νόμος Ζήτησης), τις οποίες βρίσκουν στην αγορά. Η πραγματική Συνολική Δαπάνη υπολογίζεται με τον τύπο ΣΔ=   P ∙ QD , όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα.

Στην περίπτωση ελλείμματος στην αγορά η τιμή στην οποία προσφέρουν οι παραγωγοί είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P < P0 με αποτέλεσμα να προσφέρουν όλο και μικρότερες ποσότητες λόγω των χαμηλών τιμών(Νόμος Προσφοράς). Από την άλλη οι καταναλωτές λόγω των χαμηλών τιμών ζητούν όλο και περισσότερες ποσότητες (Νόμος Ζήτησης), τις οποίες όμως δεν βρίσκουν στην αγορά. Η πραγματική Συνολική Δαπάνη υπολογίζεται με τον τύπο ΣΔ=   P ∙ QD (QS) , όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα.

Στην τιμή ισορροπίας η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών, αλλά και τα έσοδα των παραγωγών γίνονται μέγιστα και στην τιμή αυτή αγοράζονται οι μέγιστες ποσότητες του αγαθού εξασφαλίζοντας έτσι και τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας για τους καταναλωτές.

Δυναμική ανάλυση

Αν η μέθοδος έρευνας είναι αυτή της δυναμικής ανάλυσης της αγοράς τότε η διερεύνηση του σημείου ισορροπίας γίνεται με το θεώρημα του ιστού της αράχνης.

Αν υποθέσουμε ότι η ζήτηση του αγαθού αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο t, ενώ η προσφορά του αγαθού αναφέρεται σε τιμή που διαμορφώθηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο Pt-1 τότε με βάση τις συναρτήσεις θα έχουμε:

Αν Pt-1 = 5 :

 • QD =120 - 8P → QD = 120 - 8∙5 = 80. Αν αντικαταστήσουμε P=5 στη συνάρτηση  προσφοράς θα έχουμε QS =20+2P → QS =20+2∙5→ QS=30.
 • Αντικαθιστούμε την QS=30 στη συνάρτηση  ζήτησης QD =120-8P→ 30 =120-8P → P=11,25. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν την ποσότητα των 30 μονάδων που προσφέρονται μέχρι την τιμή 11,25. Στην τιμή αυτή η ποσότητα που προσφέρεται με βάση τη συνάρτηση προσφοράς είναι QS = 20+2∙11,25 → QS=42,5 μονάδες προϊόντος. 
 • Αντικαθιστούμε την QS=42,5 στη συνάρτηση  ζήτησης QD =120-8P→ 42,5 =120-8P → P=9,6875. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν την ποσότητα των 42,5 μονάδων που προσφέρονται μέχρι την τιμή 9,6875. Στην τιμή αυτή η ποσότητα που προσφέρεται με βάση τη συνάρτηση προσφοράς είναι QS =20+2∙9,6875 → QS=39,375. 
 • Αντικαθιστούμε την QS=39,375 στη συνάρτηση  ζήτησης QD =120-8P→ 39,375 =120-8P → P=10,078125. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν την ποσότητα των 39,375 μονάδων που προσφέρονται μέχρι την τιμή 10,078125. Στην τιμή αυτή η ποσότητα που προσφέρεται με βάση τη συνάρτηση προσφοράς είναι QS =20+2∙10,078125→ QS=40,15625. 
 • Αντικαθιστούμε την QS=40,15625  στη συνάρτηση  ζήτησης QD =120-8P→ 40,15625  =120-8P → P=9,98046875. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν την ποσότητα των 40,15625  μονάδων που προσφέρονται μέχρι την τιμή P=9,98046875. Στην τιμή αυτή η ποσότητα που προσφέρεται με βάση τη συνάρτηση προσφοράς είναι QS=20+2∙P =9,98046875→ QS=39,9609375. 
 • Αντικαθιστούμε την QS=39,9609375 στη συνάρτηση  ζήτησης QD =120-8P→ 39,9609375 =120-8P → P=10,0048828125. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν την ποσότητα των 39,9609375 μονάδων που προσφέρονται μέχρι την τιμή P=10,0048828125. Στην τιμή αυτή η ποσότητα που προσφέρεται με βάση τη συνάρτηση προσφοράς είναι QS =20+2∙ P =10,0048828125→ QS=40,009765625. 
 • Αντικαθιστούμε την QS=40,009765625 στη συνάρτηση  ζήτησης QD =120-8P→ 40,009765625=120-8P → P=9,998779296875. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν την ποσότητα των 40,009765625 μονάδων που προσφέρονται μέχρι την τιμή P=9,998779296875. Στην τιμή αυτή η ποσότητα που προσφέρεται με βάση τη συνάρτηση προσφοράς είναι QS =20+2∙9,998779296875→ QS=39,99755859375.
 • Αντικαθιστούμε την QS=39,99755859375 στη συνάρτηση  ζήτησης QD =120-8P→ 39,99755859375=120-8P → P=10,000305175781. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν την ποσότητα των 39,99755859375 μονάδων που προσφέρονται μέχρι την τιμή P=10,000305175781. Στην τιμή αυτή η ποσότητα που προσφέρεται με βάση τη συνάρτηση προσφοράς είναι QS = 20 + 2∙10,000305175781→ QS=40,000610351562.
 • Επομένως η τιμή ισορροπίας τείνει στο 10 (P0 =10) και η ποσότητα ισορροπίας τείνει στο 40 (Q0= 40).

Σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και την πραγματοποίηση ισορροπίας είτε στατικής είτε δυναμικής παίζει η κλίση των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς, δηλαδή η απόλυτη τιμή του συντελεστή διεύθυνσης της καμπύλης ζήτησης  να είναι μεγαλύτερη της τιμής του συντελεστή διεύθυνσης της καμπύλης προσφοράς. Γενικά πρέπει να ισχύει στο σημείο ισορροπίας η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης να είναι μεγαλύτερη από την ελαστικότητα προσφοράς. Σε κάθε άλλη περίπτωση παρουσιάζεται ασταθής ισορροπία.

 Όταν οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς έχουν αντίθετους συντελεστές διεύθυνσης τότε είναι αδύνατη η δυναμική ανάλυση, αφού δεν επιστρέφει η τιμή και η ποσότητα στην θέση ισορροπίας.

       

Τέντες Παντελής, Σχολικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Χατζηανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής Οικονομολόγος , συγγραφέας, Γραμματέας της Ένωσης Οικονομολόγων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αθήνα 3 Ιουνίου 2016

Θέματα και Απαντήσεις ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ 2016
Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Την Πέμπτη 26 Μάη 2016 οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑ.Λ με το νέο σύστημα εξετάσθηκαν στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 

Για να δείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος ΑΟΘ για τα ΕΠΑΛ πατήστε εδώ. 

Για τις απαντήσεις των θεμάτων ΑΟΘ 2016 για τα ΕΠΑΛ πατήστε εδώ. 

Αξίζει να αναφερθεί οτι στο θέμα Δ στο Δ1. οι δύο επιστημονικά ορθοί τρόποι επίλυσης οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.  Όποια λύση και εάν ο υποψήφιος επιλέξει θα γίνει αποδεκτή όμως, αφού είναι ορθές επιστημονικά.

Ευχόμαστε στους μαθητές που εξετάστηκαν καλά αποτελέσματα και καλή ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία.

http://www.aoth.edu.gr/images/articles_pics/500x500/economics.jpg
Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Την Τετάρτη 25 Μάη οι μαθητές της κατεύθυνσης οικονομίας και πληροφορικής εξετάστηκαν στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.  "Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα θέματα του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» είναι αρκετά καλά, κλιμακούμενης δυσκολίας και εύκολα προσεγγίσιμα από καλά προετοιμασμένους μαθητές, καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και εξετάζουν σημαντικές οικονομικές γνώσεις, η έκτασή τους είναι τέτοια που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα επεξεργασίας στα χρονικά όρια που υπάρχουν, είναι σαφή ως προς τη διατύπωση και δεν απαιτούν απομνημόνευση". 

Ο Πρόεδρος                                                                                                            Ο Αντιπρόεδρος

Παντελής Τέντες                                                                                              Ανδρέας Χατζηανδρέου

Προκειμένου να δείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων ΑΟΘ 2016, πατήστε εδώ για τα ημερήσια Λύκεια, και εδώ για τα Εσπερινά.

Προκειμένου να δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων ΑΟΘ 2016, πατήστε εδώ για τα ημερήσια, και εδώ για εσπερινά.

 

MSc (Μεταπτυχιακό) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) διεθνούς προσανατολισμού, στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (έναρξη τον Σεπτέμβριο 2016). Η πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 25/04/2016.

Το πρόγραμμα προετοιμάζει στελέχη και ερευνητές που να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

 • Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών

Το Πρόγραμμα είναι σύγχρονο και εφάμιλλο των αντίστοιχων Προγραμμάτων των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεθνή καριέρα. Επίσης, οι φοιτητές προετοιμάζονται για επαγγελματική πιστοποίηση σε σημαντικές λειτουργίες/εργαλεία όπως διαχείριση έργων, business analytics, διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, κλπ.) Στο Πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές διεθνούς επιστημονικού κύρους και πλούσιας επαγγελματικής εμπειρίας. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εξειδικευτούν περαιτέρω ακαδημαϊκά αξιοποιώντας τα έξι μεγάλα Εργαστήρια του Τμήματός ενώ αποκτούν πρόσβαση σε δυναμικούς, και με προοπτική, χώρους εργασίας μέσω του Field Study Project.

 

Η Επιτροπή Σπουδών αποτελείται από τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Δουκίδη (Διευθυντή του Προγράμματος), τον Καθ. κ. Δ. Μπουραντά, τον Καθ. κ. Δ. Σπινέλλη, τον Καθ. κ. Γ. Ιωάννου, τον Καθ. κ. Χ. Ταραντίλη, την Αναπλ. Καθ. κα Α. Πουλούδη, και τον Αναπλ. Καθ. κ. Ι. Σπανό. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Αναπλ. Καθ. Γιώργος Λεκάκος.

 Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σοφία Γκίκα, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33, Γραφείο 910, Αθήνα), Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-16:00, τηλ.: 210 8203685, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://management.aueb.gr.

Μεγαλώνει η διαφορά προσδόκιμου ζωής μεταξύ πλουσίων και φτωχών
Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρά τις προόδους που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ιατρική, την εκπαίδευση και την Τεχνολογία, η διαφορά ως προς το προσδόκιμο ζωής μεταξύ πλουσίων και φτωχών τείνει να διευρύνεται αντί να μειώνεται, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που επικαλούνται οι New York Times. 

Η μελέτη του Ινστιτούτου Brookings διαπιστώνει ότι, όσο περνάνε τα χρόνια ένας πλούσιος όχι μόνο γίνεται πλουσιότερος, αλλά ζει και πιο πολύ. Έτσι, οι φτωχοί υπολείπονται τόσο σε οικονομικό, όσο και σε βιολογικό επίπεδο.

Στην αρχή της δεκαετίας του '70, ένας 60χρονος που ανήκε στο ανώτερο 50% της εισοδηματικής κλίμακας μπορούσε να προσδοκά ότι θα ζήσει 1,2 χρόνια περισσότερα από ό,τι ένας συνομήλικός του στο κατώτερο 50% της κλίμακας των εισοδημάτων. Το 2001 η διαφορά είχε φθάσει τα 6,8 χρόνια και σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Και η διαφορά είναι πολύ πιο αισθητή ανάμεσα στα άκρα της κλίμακας. Ένας πλούσιος άνδρας γεννημένος στη δεκαετία του 1920 που ανήκε στο ανώτερο 10% των εισοδημάτων, αναμενόταν να ζήσει έξι χρόνια περισσότερα από έναν συνομήλικό του που ήταν φτωχός και ανήκε στο κατώτερο 10%. Η αντίστοιχη διαφορά μεταξύ των γυναικών ήταν 4,7 χρόνια. 

Όμως μέσα σε τρεις δεκαετίες τα πράγματα άλλαξαν δραματικά. Μεταξύ πλουσίων και φτωχών ανδρών γεννημένων στη δεκαετία του 1950, η ψαλίδα του προσδόκιμου ζωής έχει υπερδιπλασιαστεί στα 14 χρόνια, ενώ για τις γυναίκες έχει επίσης υπερδιπλασιασθεί στα 13 χρόνια.

Το ζήτημα έχει γίνει αντικείμενο δημόσιου διαλόγου στις προκριματικές εκλογές στις ΗΠΑ από τους δύο υποψήφιους των Δημοκρατικών Μπέρνι Σάντερς και Χίλαρι Κλίντον, διευρύνοντας το περιεχόμενο του προβληματισμού σχετικά με την ανισότητα. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Brookings, μεταξύ του 10% των χαμηλότερα αμειβόμενων μισθωτών που γεννήθηκαν στη δεκαετία του '50, το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε κατά 3%, σε σχέση με τη δεκαετία του '20. Όμως, μεταξύ του 10% των υψηλότερα αμειβόμενων μισθωτών, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής ήταν περίπου 28%. Αυτό εξηγεί γιατί η διαφορά μεταξύ προνομιούχων και μη διευρύνθηκε, όσον αφορά τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι ειδικοί δεν είναι σίγουροι πού οφείλεται αυτό. Ωστόσο, εικάζουν ότι οι πιο πλούσιοι και πιο μορφωμένοι άρχισαν να ακολουθούν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, ενώ οι φτωχότεροι δεν ήθελαν ή εξ αντικειμένου δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ανάλογο. Μόνο το κάπνισμα πιστεύεται ότι εξηγεί γύρω στο ένα τρίτο έως ένα τέταρτο της διαφοράς. 

Σε ότι αφορά την παχυσαρκία, οι ειδικοί πιστεύουν ότι ναι μεν αυξάνει γενικά μεταξύ του πληθυσμού, αλλά τα ποσοστά παχυσαρκίας μεταξύ πλουσίων και φτωχών τείνουν να συγκλίνουν. Έτσι, στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι το 37% των φτωχών είναι παχύσαρκοι, έναντι 31% των πλουσίων. 

Η περιορισμένη πρόσβαση των φτωχών σε ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη επίσης εξηγεί εν μέρει τη διαφορά του προσδόκιμου ζωής. 

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η διαφορά του προσδόκιμου ζωής άρχισε να διευρύνεται πιο αισθητά πριν από περίπου 40 χρόνια, όταν άρχισε να διευρύνεται και η οικονομική ανισότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι -όπως και στην οικονομία μεγαλώνει η «πίτα» προς διανομή αλλά μοιράζεται ολοένα πιο άνισα- υπάρχει μεν μια διαρκής ιατρική και τεχνολογική πρόοδος, όμως απλούστατα δεν επωφελούνται όλοι από αυτήν. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού μένουν «απ' έξω» -και πεθαίνουν νωρίτερα.

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή

πηγή: health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ